Primaria Comunei
Avram Iancu
Înapoi la:HomeSunteţi la:PROIECTE şI INVESTIţII
str. Principală, nr. 167 +40 0259.391.092 primaria@primaria-avramiancu.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

Proiecte şi Investiţii________Modificată în : 01.02.2014

 

 

Analiza SWOT

Poziţie Geopolitică
Puncte tari
- localizare in imediata apropiere a frontierei cu Ungaria (1,5 km.)
- existenţa in imediata apropiere a unui punct de trecere a frontierei
- comuna Avram Iancu este situată la mica distanţă de centrul judeţului respectiv de municipiul Oradea (58 km), legătura făcându-se atât pe calea ferată cât şi pe şosea;-
Condiţiile naturale sunt extrem de propice condiţiilor de locuire si dezvoltare socio-economică;
- Amplasarea geografica ofera numeroase posibilităţi de dezvoltare in multiple domenii (turism, transport, agricultură, etc);
- condiţii fizico-geografice foarte propice dezvoltării agriculturii
- Comuna Avram Iancu face parte din Euroregiunea Hajdu-Bihar
- Accesul direct la ţările Comunitaţii Europene (Ungaria)
Puncte slabe
- slabe resurse de subsol
- frecvenţa secetelor (46,5 zile tropicale la nivel de comuna)
- precipitaţiile au un caracter neregulat;
- inundaţiile se produc foarte rar (aproximativ la 20 de ani), fără a produce pagube importante.
Oportunităţi
- semnarea tratatului de preaderare a României la UE
- Îmbunătăţirea mediului legal şi instituţional in România
- extinderea descentralizării in toate sectoarele de activitate
- stabilitate politică internă
- infiinţarea agenţiilor de dezvoltare regionale
Riscuri
- reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip inchis;
- reorientarea politicii interne a Romaniei spre un sistem administrativ centralizat;
- monopolizarea economiei;
 
Populaţie, forţă de muncă
Puncte tari
- grad ridicat de toleranţă, nivel scăzut de conflicte sociale intre cetăţeni
- forţa de muncă neocupată şi disponibilă
- existenţa programelor de formare profesională in parteneriat cu A.J.O.F.M. Bihor pentru persoanele adulte
Puncte slabe
- nivel relativ scăzut al natalităţii
- lipsa locurilor de muncă
- tendinţa de creştere a ratei şomajului
- « lene socială » produsă de plată venitului minim garantat
Oportunităţi

- creşterea mobilităţii populaţiei;
- imbunatatirea standardelor educationale ale populatiei;
- inexistenţa conflictelor sociale majore;
- creşterea continuă a populaţiei din grupa de vârstă aptă de muncă (18-20 ani), cu pregatire profesională superioară;

 Riscuri

- descreşterea demografică;
- accentuarea conflictelor sociale;
- migrarea formatorilor profesionali de vârf din invăţămâtul superior spre alte domenii sau in alte ţări
 

Patrimoniu
Puncte tari
- Existenţa de terenuri în intravilan şi extravilan precum şi a unor platforme industriale ale unor unităţi închise, cu dotări tehnico-utilitare bune
- terenuri de bună calitate in extravilan pentru practicarea agriculturii
- piaţa liberă stabilă în materie de terenuri şi clădiri
Puncte slabe
- nu a fost definitivată acţiunea de inventarirere a terenurilor din domeniul public si din domeniul privat al comunei
- proces accelerat de degradare al unor cladiri aflate in patrimoniul arhitectonic
 
Infrastructură de circulaţie şi transport
Puncte tari

- Existenţa unei reţele de transport persoane si mărfuri diversificată : rutieră, feroviară
- Curse feroviare regulate care fac legătura între comuna şi restul judeţului şi al regiunii,
- Curse rutiere regulate care asigură legătura cu Oradea, Arad, Timişoara
- Curse regulate cu autocare moderne în străinătate în ţari UE (Ungaria)
- Creşterea numerică a companiilor de transport
- Acoperire teritorială bună a transportului in comun

Puncte slabe

- PUG realizat în 1998
- Starea tehnică precară a unor drumuri
- Starea de uzură avansată a mijloacelor de transport feroviar
- Frecvenţa redusă a plecării/sosirii trenurilor de călători


Retele tehnico-edilitare, energetice si telecomunicaţii

Puncte tari

 - existenţa unei reţele de alimentare cu apă, alimentare cu energie electrica si gaze naturale
- reţea de telecomunicaţii dezvoltată, modernizată in proportie de 100% (centrală digitală si retea de fibra optică)
- acoperire cu reţele de telefonie mobilă
- reţea de televiziune prin cablu
- internet

Puncte slabe
- stadiu de uzură accentuata a reţelei de alimentare cu apă potabilă
- lipsa reţelei de canalizare şi staţiei de epurare
- inexistenţa unei surse alternative de alimentare cu apă
- calitatea slabă apei la utilizatori
- existenţa unui singur operator de telefonie fixă
 
Infrastructură instituţionala
Puncte tari
- existenţa unui serviciu de Integrare Europeana, organizat la nivelui primăriei
Puncte slabe
- lipsa unor dotări corespunzatoare dezvoltării economico-sociale : centre expoziţionale, şcoli internaţionale, parc tehnologic, centre de afaceri, centre comerciale, centre turisitice etc.
- Dezvoltare relativ redusă a infrastructurii de afaceri
Oportunităţi
- deschiderea punctului de frontieră (pe timp de vară) cu Ungaria de la Ant;
- modernizarea drumurilor locale Avram Iancu- Ant şi Avram Iancu- Tamasda, racordate la DE 671.
Riscuri
- lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii majore de circulaţie; 
- conflicte de interese între diferitele nivele decizionale (local, judeţean, naţional); 
Economie
Puncte tari
- Cresterea producţiei agricole cu 8,2%
- Ponderea cea mai ridicată o are legumicultură, în solarii, spaţii protejate şi în câmp, precum şi culturile cerealiere
- Existenţa câtorva unitaţi de producţie : cultura cerealelor şi plantelor tehnice (S.C. Agrotransport SRL, SC Lifrarom SRL, ), legumicultura (SC Agriro SRL), sector zootehnic (SC Agrotransport SRL) piscicultura (SC Pro Acva SA) etc.
- Existenţa a numeroase exploataţii agricole individuale în toate domeniile mai sus amintite
- Preponderenţa proprietăţii private asupra proprietăţii de stat
- Creşterea numerică a IMM-urilor
- Creşterea investiţiilor directe ale agenţilor economici şi producătorilor individuali pentru modernizarea mijloacelor de producţie şi tehnologiei aplicate, precum şi a spaţiilor destinate desfacerii mărfurilor
Puncte slabe
- Structura economică puţin diversificată
- ponderea cea mai mică o deţine industria
- Structura economică relativ invechită, cu utilaje uzate fizic şi moral
- Nivel relativ redus al dezvoltării IMM-urilor
- Absenţa unui mecanism de stimulare selectiva a activităţilor agro-industriale şi de promovare a industriilor nepoluante şi cu valoare adaugată mare
- Lipsa unui parc industrial
Oportunităţi

- existenţa acordurilor financiare semnate cu FMI, Banca Mondială şi UE;
- simplificarea formalităţilor vamale şi a regimului vizelor;
- aplicarea strategiei naţionale pe termen mediu; stabilizarea economiei naţionale;
- dezvoltarea şi imbunătăţirea legislaţiei in domeniul muncii;
- restructurarea finanţelor publice;
- simplificarea procedurilor juridice si administrative pentru incurajarea invesţitorilor interni şi străini;
- reglementarea şi aplicarea legislaţiei privind proprietatea;

 Riscuri

- inasprirea procedurilor vamale retragerea sprijinului financiar din partea organismelor internationale;
- cresterea delictelor economice, dezvoltarea economiei subterane;
- acordarea de facilitati prioritare altor centre economice din regiune si Euroregiune;
- diminuarea subventiilor din sectorul agricol;
 

Învăţamânt
Puncte tari
- Procent ridicat de şcolarizare (98%)
- existenţa a 2 şcoli generale, 2 grădiniţe, 1 club al elevilor,
- cursuri de formare profesională in colaborare cu instituţii specializate
Puncte salbe
- autonomia instituţiilor de învăţamânt este relativ redusă
- reţeaua şcolară nu este suficient de flexibilă
- starea precara a dotarilor unor unităţi de învăţamânt cu echipamente şi materiale didactice
- racordare insuficientă la tehnicile de vârf
- insuficienţa cadrelor didactice calificate

Cultură si mass-media
Puncte tari
- oferta culturală diversificata - folclor,
- existenţa unui centru pentru promovarea patrimoniului tradiţional
- existenţa a numeroase manifestări culturale de obiceiuri populare
- existenţa unei Biblioteci comunale, cu secţii pentru copii şi pentru adulţi
- existenţa unui post de furnizare a serviciilor de televiziune prin cablu
Puncte slabe
- insuficienţa implicare a societăţii civile in viaţa culturală a oraşului
- lipsa dotărilor materiale corespunzătoare
- existenţa unui număr mic de posturi de radio şi televiziune

Sănătate, asistenţa socială
Puncte tari
- existenţa a 2 cabinete medicale
- existenţa unei farmacii
- implicarea societăţii civile şi a bisericii in rezolvarea unor cazuri sociale
Puncte slabe
- dotare materială precară care nu poate acoperi cerinţele locuitorilor
- echipamente medicale uzate moral şi fizic
- cadre medicale insuficiente
- lipsa dotărilor necesare activităţilor de expertiza medicală
- insuficiente servicii şi personal nespecializat

Mediu
Puncte tari
- grad scăzut de poluare
- existenţa unor zone verzi amenajate şi a unor lucii de apă care pot imbogaţi microclimatul
- posibilităţi de extindere a acestora
- existenţa unor resurse subterane de apă
Puncte slabe
- posibilităţi reduse de agrement in pescuitul sportiv, vânatoare
- lipsa perdelelor de protectie
- inexistenţa unei gestiuni ecologce integrate a deşeurilor
- gunoiul se depozitează intr-o groapă de gunoi la marginea comunei

Locuire
Puncte tari
- existenţa unui program de atribuire de terenuri pentru construirea de locuinţe pentru tineri
- Situaţia locativă se prezintă astfel:400 case racordate la reţeua de gaze naturale; 700 case independente din punct de vedere termic ; 1000 de case racordate la reţeaua de alimentare cu apă
Puncte slabe
- puţine locuinţe aflate in administrarea primăriei
- insuficienţa echipare cu dotări complementare: zone verzi, spaţii de joacă pentru copii, mobilier stradal etc.
 
Relatii regionale, euroregionale, internationale
Oportunităţi
- relaţii tradiţionale de colaborare in toate domeniile cu alte oraşe din Euroregiunea Hajdu-Bihar;
- relaţii de colaborare cu localităţiile Mehkerek, şi Sarkad din Ungaria
- imbunatăţirea relaţiilor Romaniei cu Ungaria.
Riscuri
- instabilitate politică internaţională;
- conflicte de interese între centrele economice din Regiunea Nord-Vest; 

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: